Long Biên

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Nguyễn Sơn Số 8/176 Nguyễn Sơn Long Biên
 
Điểm bán