Quận 11

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, Quận 11 Quận 11 839561247
2 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 838650988
3 Minh Phước 144, Đội Cung, 9, Quận 11 Quận 11 968878936