Quận 11

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Anh Vũ 163, Lãnh Binh Thăng, 12, Quận 11 Quận 11 0937 989 496
2 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 0283 865 8413
3 NT Kim Loan 10, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 02838 619 774
4 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, Quận 11 Quận 11 0283 956 1247
5 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 0283 865 0988
6 Minh Phước 144, Đội Cung, 9, Quận 11 Quận 11 0968 878 936
 
Điểm bán