STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trường Thành 58, Trần Não, Bình An, Quận 2 Quận 2 0909 147 616
 
Điểm bán