STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 Quận 6 0908 213 688
2 Tâm Ấn 33C, Tạn Hòa Đông, P13, Quận 6 Quận 6 0938 330 199
3 Hoàng Chinh 171, Bình Phú, P10, Quận 6 Quận 6 0909627275
4 Thảo Trinh 163, Van Than, 8, Quận 6 Quận 6 978567853
5 Gia Nghi 230, Nguyễn Văn Luông, 11, Quận 6 Quận 6 903603452
6 Thái Minh 77 a, Lê Quang Sung, 2, Quận 6 Quận 6 933300484
7 Thiên Phú 76, Tân Hoà Đông, 14, Quận 6 Quận 6 908989789
8 Khánh Sơn 687, Pham Văn Chi´, 7, Quận 6 Quận 6 1696693919
9 Bảo Lộc 67, Tân Hòa Đông, 14, Quận 6 Quận 6 908769376
 
Điểm bán