STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 Quận 6 0908 213 688
2 Trung Tâm 49, Nguyễn Văn Luông, 10, Quận 6 Quận 6 0908 601 699
3 Tâm Ấn 33C, Tạn Hòa Đông, P13, Quận 6 Quận 6 0938 330 199
4 Hoàng Chinh 171, Bình Phú, P10, Quận 6 Quận 6 0909627275
5 Thảo Trinh 163, Van Than, 8, Quận 6 Quận 6 978567853
6 Nemo D4, Cư Xá Phú Lâm B, 13, Quận 6 Quận 6 907890488
7 Gia Nghi 230, Nguyễn Văn Luông, 11, Quận 6 Quận 6 903603452
8 Thái Minh 77 a, Lê Quang Sung, 2, Quận 6 Quận 6 933300484
9 Thiên Phú 76, Tân Hoà Đông, 14, Quận 6 Quận 6 908989789
10 Khánh Sơn 687, Pham Văn Chi´, 7, Quận 6 Quận 6 1696693919
11 Bảo Lộc 67, Tân Hòa Đông, 14, Quận 6 Quận 6 908769376