STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Vân 121, 14, Phuoc Bình, Quận 9 Quân 9 902751606
2 Tâm Đức 15, Làng Phong Phú, Tăng Nhon Phu, Quận 9 Quân 9 909487292
3 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quân 9 909656940
4 Nhà Thuốc Anh 66, Lả Xuân Oai, Tăng Nhon Phu A, Quận 9 Quân 9 8490313408
5 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 909,729,899
6 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 837305548
7 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 1648209602
8 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 837314668
9 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 988174245
10 Hồng Nhung 28, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9 Quân 9 909880759
11 Kim Hồng 194, Nguyên Van Tăng, Tang Nhon Phu, Quận 9 Quân 9 2827362828
12 Thanh Thanh Tâm 201F, La Xuân Oai, Tang Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 989355025