Thanh Xuân

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà thuốc Nga Mai 101 H1, Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân