STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thành Công 00, Phuoc Loc, Phuoc Hung, Huyện Long Điền Long Điền 0943 965 860
2 QT Thành Công 2 00, Khu Pho Hai Binh, Long Hai, Huyện Long Điền Long Điền 0908 965 860
3 QT 251 000, Cho Long Hai, Long Hải, Huyện Long Điền Long Điền 0943 965 860
4 Phúc An E 2, Phước Thuận, Phước Tĩnh, Huyện Long Điền Long Điền 0901631365