STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Minh Cường Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên Phú Xuyên 0983203667