STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Thanh Nga C11 Võng Xuyên Phúc Thọ 0943912721