STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Hiếu Anh Xã Lãm Làng Phường Vân Dương