STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Số 18 Tân Dân Thị xã Chí Linh 0378616496