STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, Vũng Liêm Vũng Liêm 0703870979
2 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm Vũng Liêm 0908981027
3 Thành Công Ấp 8, Chợ Tân An Luông, Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm Vũng Liêm 0907304567